Περιβαλλοντικά Σενάρια 2040 – 'Airthings'

Η δράση αφορά την ανάπτυξη 4 Σεναρίων με χρονικό ορίζοντα το 2040, για 5 βαλκανικές πόλεις: Θεσσαλονίκη, Λευκωσία, Σκόπια, Σόφια, Τίρανα. 

Η ερευνητική ομάδα εντοπίζει τους παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη των πόλεων αυτών και υπογραμμίζει αυτούς που διαμορφώνουν το αστικό μέλλον, εντοπίζοντας τόσο τις βασικές προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν οι πόλεις όσο και τις δυνάμεις που μπορούν να αξιοποιήσουν προληπτικά και να χτίσουν το επιθυμητό μέλλον τους. 

Όλα τα σενάρια παρουσιάζουν εύλογες μελλοντικές εικόνες των εξεταζόμενων πόλεων συμπεριλαμβανομένων των αναφορών στην περιβαλλοντική κατάστασή τους για το 2040, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις συγκεκριμένες προκλήσεις της ποιότητας του αέρα.

Η ανάπτυξη των σεναρίων πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου AIRTHINGS (χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Interreg). Υλοποιήθηκε από ομάδα έργου που συμμετείχαν η Helenos Consulting και η Έδρα UNESCO on Futures Research (ΙΤΕ/ΠΡΑΞΗ).